Algemene voorwaarden Het GroeiLab - Lieve Grammet

Laatste aanpassing Augustus 2023

Wij zijn: de éénmanszaak Lieve Grammet (handelend onder de naam: Het GroeiLab), maatschappelijke zetel: Borneveldstraat 30, 3020 Herent met ondernemingsnummer 0736.361.741 en BTW nummer BE0736.361.741. Bereikbaar via info@hetgroeilab.be of https://hetgroeilab.be

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan bij Lieve Grammet of Het Groeilab, hierna Het GroeiLab genoemd. Bij betaling ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Onder Producten en diensten verstaan we alle producten en diensten die we leveren onder Lieve Grammet of Het GroeiLab. Deze bestaan voornamelijk uit coaching, advies, workshops, training, studiebegeleiding, … zowel individueel als in groep, alsook de toegang tot en inhoud van het online leerplatform en de online bibliotheek en alle materiaal dat ter beschikking gesteld worden tijdens begeleiding, opleiding, workshops, … zoals stappenplannen, schriftelijke documenten, hulpmiddelen, video’s, trainingsmateriaal, …

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de klant. Dit voor zoverre er niet van deze voorwaarden schriftelijk werd afgeweken. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Het GroeiLab en de klant. Deze meest recente versie is altijd raadpleegbaar op de website, en vervangt alle voorgaande versies.

Prijs

De prijs van de producten/diensten wordt in EURO weergegeven, met duidelijke vermelding of het inclusief of exclusief BTW is. Eventuele vervoerskosten, leveringskosten en andere bijkomende kosten zitten niet in de prijs inbegrepen en worden dus extra ten laste van de klant aangerekend.

Het GroeiLab heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen.

Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk via bankcontact of via SEPA Europese domiciliëring betaald te worden. De factuur wordt onmiddellijk nadien via e-mail verzonden.

De individuele begeleidingen dienen onmiddellijk betaald te worden op het einde van de begeleiding en de factuur wordt via e-mail nagestuurd. Indien onmiddellijke betaling uitzonderlijk niet mogelijk is, geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Bij laattijdige betaling, is het GroeiLab gerechtigd een aanmaningskost aan te rekenen voor factuurbedragen kleiner of gelijk aan 150 EUR van 20 EUR per achterstallige factuur, voor facturen tussen 150,01 EUR en 500 EUR een bedrag van 30 EUR én 10% op het verschuldigd bedrag en voor facturen groter dan 500 EUR een aanmaningskost van 65 EUR + 5% van het verschuldigd bedrag (met een maximum van 2.000 EUR). 

De aankoop, inschrijving of bestelling is definitief bij betaling van de prijs.

Deelname of wijzigen van deelname

Deelname aan een opleiding, webinar, workshop, … kan pas plaatsvinden wanneer het volledige cursusbedrag of de eerste termijnbetaling is ontvangen door het GroeiLab. Wil een deelnemer een deelname wijzigen, dan is dit in overleg mogelijk. Dit is afhankelijk van beschikbare ruimte en evenwichtige samenstelling van de groepen en wordt uitsluitend beoordeeld door Het GroeiLab.

Annuleren

Annuleren van trainingen, workshops, begeleiding voor professionelen of bedrijven

Bij annulering tot 14 dagen voor de geplande aanvang door professionelen of bedrijven is er per geannuleerde deelnemer 50% van het cursusgeld verschuldigd.

Bij annulering binnen de 14 dagen voor de geplande aanvang door professionelen of bedrijven is 100% van het cursusgeld verschuldigd.

Annulering van trainingen, workshops, begeleiding voor particulieren (geen professionelen of bedrijven) gebeurt in onderling overleg. Het GroeiLab behoudt het recht om een passend alternatief voor te stellen zonder terugbetaling van het cursusgeld. Daarnaast kan het GroeiLab bij misbruik en frequente annulering van individuele begeleiding een vergoeding aanrekenen ten bedrage van 1 uur coaching per annulering.

Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die producten en diensten op afstand bij Het GroeiLab bestelt, over een termijn van 14 kalenderdagen om van de aankoop af te zien zonder enige schadevergoeding.

De klant kan van de aankoop afzien en dit via een mail melden met duidelijke vermelding van de wil tot herroeping van de overeenkomst. De klant zal het product waarvan hij wenst af te zien in perfecte staat en in zijn oorspronkelijke verpakking terugsturen. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn exclusief ten lasten van de klant. Het GroeiLab zal het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugstorten, en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf ontvangst van de teruggestuurde producten.

Een klant die een product gebruikt vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, wordt geacht afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

Indien een dienst wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de 14 dagen, dan leidt dit tot het verlies van het herroepingsrecht en zal dit herroepingsrecht in overeenstemming met artikel VI.53 van het wetboek Economisch Recht niet meer kunnen uitgeoefend worden.

Het herroepingsrecht geldt niet voor de online trajecten, online cursussen en online materiaal. Aankopen van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, kunnen niet herroepen worden wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd dat hij “akkoord is met de bestelling en zich nadien niet kan bedenken en het herroepingsrecht verliest”.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, logo’s, tekeningen, materiaal, teksten, video’s, enz. die via de website, het online platform of op andere wijze door het GroeiLab wordt verspreid, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Het is niet toegestaan, zonder voorafgaand en uitdrukkelijke toestemming van het GroeiLab, dat de klant of enige andere partij, afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de website, een ander online platform of online door het GroeiLab ter beschikking gesteld materiaal te delen, wijzigen, reproduceren, verkopen, verspreiden of te creëren.

De intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal zijn en blijven eigendom van Het Groeilab. De overeengekomen prijs houdt in geen enkel geval een overdracht in van intellectuele eigendomsrechten, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk door het GroeiLab wordt afgeweken.

Aansprakelijkheid

De Klant erkent dat het GroeiLab slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.

Het GroeiLab sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten of iedere derde persoon uit. Het GroeiLab kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

Het GroeiLab aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan het GroeiLab te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Het GroeiLab kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een schadevergoeding die het factuurbedrag niet kan overstijgen.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, onder meer schade wegens gederfde omzet of winst, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, ….

Het GroeiLab stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten ook effectief online zijn. Indien er zich toch een technisch probleem zou voordoen, stelt zij alles in het werk om zo spoedig mogelijk weer beschikbaar te maken. Het GroeiLab kan evenwel geen enkele garantie bieden. Het GroeiLab zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. Het GroeiLab is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website, of voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

De duurtijd van de overeenkomst is steeds afhankelijk van de gekozen dienst/product. Het GroeiLab zal voor opleidingen, workshops en groepsbegeleiding steeds op voorhand meedelen hoe lang het traject zal duren.

De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. Bij aanschaf van een product/dienst gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele product/dienst dient te worden betaald, ook wanneer hij gedurende de opleiding, workshop of groepsbegeleiding tot annulering overgaat. In geval van annulering, heeft de klant geen enkel recht op enige terugbetaling.

Het GroeiLab mag de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voldoet.

Domiciliëring

De abonnementen en one click upsells worden via SEPA Europese domiciliëring geregeld.

One click upsells zijn producten en/of diensten die aangeboden worden nadat de klant een product of dienst online via de website aankocht. Via 1 enkele klik kan de Klant deze extra producten en/of diensten bij aankopen, het is voor de klant niet nodig om nog eens zijn betaalgegevens in te geven.

Abonnementen zijn vooraf betaalbaar en de eerste vergoeding wordt onmiddellijk betaald, gelijktijdig geeft de klant zijn goedkeuring voor de SEPA domiciliëring. Vanaf dan zal de maandelijkse/jaarlijkse betaling steeds één maand/jaar erna gebeuren. Voorbeeld op 1 september ingeschreven, de eerste betaling gebeurt dan ook op 1 september en vanaf 1 oktober zal de eerstvolgende maandelijkse betaling automatisch van de rekening van de klant gaan. Het GroeiLab stuurt steeds nadien een factuur naar de klant.

Indien de klant niet tijdig betaalt, is het GroeiLab gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten tot het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting van de klant tot betalen blijft bestaan.

Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 30,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Indien de klant de domiciliëring wil stopzetten, dient hij dit via mail aan info@hetgroeilab.be te melden, met duidelijke vermelding van het bedrag, betalingsfrequentie en welk abonnement hij wil stopzetten. Het GroeiLab doet het nodig om deze stopzetting uiterlijk 14 dagen na ontvangst van deze mail te laten ingaan.

Online trainingen en het online platform

De Toegang tot online trainingen en het online platform is persoonlijk. De toegang tot de online trainingen of platform én de inhoud van de trainingen en het platform mogen niet gedeeld worden met derden.

Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, heeft het GroeiLab het recht de toegang tot de online training en platform voor onbepaalde tijd te blokkeren, zonder dat het GroeiLab aan de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

Het GroeiLab heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis. Met de online trainingen wenst het GroeiLab de Klant de nodige informatie, hulpmiddelen en inzichten bij te brengen.

De aangeboden online trainingen en online (cursus)materiaal wordt geleverd via de Website of via een online platform. De toegang tot deze trainingen en materiaal is van toepassing volgens de voorwaarden waar de klant mee instemde én in ieder geval zolang het online platform waarop deze gehost wordt, bestaat.

Gegevensverwerking

Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform het GroeiLab zijn privacy voorwaarden, deze zijn terug te vinden op de website.

Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet het GroeiLab voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy voorwaarden.

Het GroeiLab verwerkt persoonsgegevens van Klant en de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

Betwistingen

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan het GroeiLab.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het district van het GroeiLab bevoegd.